اهمیت ویژگی های فردی، اعتماد و تعارض در اثربخشی روابط بین واحدهای وظیفه ای سازمان ها