کارکرد استانداردسازی و انطباق در آگهی­ های تلویزیونی