مدیران برندهای ایرانی! لطفا یک شبِه رَهِ صدساله نروید!