مشاوره های ساعتی و نظارت ارشد
(Retaining Fee)

پکیج شماره 8 خدمات مشاوره برندینگ «بانیک»:
مشاوره های ساعتی و نظارت ارشد (Retaining Fee)

این خدمات توصیه می شود به:
کسب و کارها و برندهایی که به واسطه علاقه یا عادت به انجام کارها با شرکای تجاری خود در بخشهای مختلف برندینگ، برای کنترل و نظارت ارشد در جهت ایجاد یکپارچگی در هویت برند، نیاز به یک مشاور ارشد در حوزه برندینگ دارند.