چهارپایه برندینگ
(Pre-Branding)

پکیج شماره 1 خدمات مشاوره برندینگ «بانیک»:
چهارپایه برندینگ (Pre-Branding)

تحلیل و تدوین استراتژی های کلی برند (پایه اول)
تحلیل مخاطبان برند، مخاطب شناسی، دسته بندی مخاطبان (پایه دوم)
تحلیل محیط برند (پایه سوم) شامل:
• محیط خرد (Micro): اولین C ارکان محیط سازمان ​(Corporate)
و ارکان داخلی آن مانند محصول (Product)، قیمت گذاری (Price)، کانال توزیع (Place)، پروموشن (Promotion)، افراد (People)، فرایندها (Process)، شرایط فیزیکی (Physical Evidence) و…
• محیط میانه (Middle / Market): دومین، سومین و چهارمین C ارکان محیط یعنی مشتریان ​(Customer) ، رقبا ​(Competitor) و همکاران ​(Collaborate)
• محیط کلان (Macro): پنجمین C ارکان محیط یعنی شرایط محیطی ​(Context)t
ارتباطات خلاق برند (پایه چهارم)

این خدمات توصیه می شود به:
کسب و کارها و برندهایی که در ابتدای راه هستند و هنوز اقدام جدی و حرفه ای در بخش برندینگ انجام نداده اند.