کمپین ارتباطات یکپارچه برند
(IMBC Campaign)

پکیج شماره 3 خدمات مشاوره برندینگ «بانیک»:
کمپین ارتباطات یکپارچه برند (IMBC Campaign)

تدوین استراتژی های یک کمپین 5M به معنای:
• تعیین اهداف مالی و ارتباطی برند
• بودجه بندی کمپین
• ایده پردازی و تدوین استراتژی و کانسپت های خلاق پیام و رسانه
• تدوین و خلق پیام در چهار سطح اصلی
• برنامه ریزی رسانه ای و ابزاری (ATL, BTL) برای صدها ابزار ارتباطی برند
• ارزیابی اثربخشی کمپین

این خدمات توصیه می شود به:
کسب و کارها و برندهایی که تا حدی با هویت برند خود آشنایی دارند و المانهای اصلی چهارگانه برند را بصورت قطعی (یا ضمنی) تعریف و تدوین کرده اند.