کمپین ۳۶۰ درجه برندینگ
(Branding Campaign)

پکیج شماره 6 خدمات مشاوره برندینگ «بانیک»:
کمپین 360 درجه برندینگ (Branding Campaign)

پیاده سازی کامل و یکپارچه برندینگ در قالب سه فاز اصلی (Pre-Branding, Branding, Post-Branding) و هفت گام زیر مجموعه آن.
نکته مهم: ظاهرا استفاده از هفت گام در برندینگ، جذابیت هایی برای مخاطبان داشته که افراد دیگری هم از آن استفاده می کنند. در اینجا لازم است یک توضیح و هشدار الزامی است:
متاسفانه استفاده از کلمات، عبارات و اصطلاحات جذاب و مدرن در حوزه برندینگ، بدون داشتن درک درست از مفهوم آنها یا کاربردهای عملیاتی آنها در پروژه ها در کشور ما بسیار رایج است. بنابراین توصیه می کنیم، فریب ظاهر جذاب کلمات را به ویژه در این حوزه نخورید!

این خدمات توصیه می شود به:
کسب و کارها برندهایی که نگاهی جامع و کل نگر به برند خود به عنوان یک سیستم دارند و می خواهند بصورت یکپارچه وارد فرایند جامع برندینگ شوند و البته ترجیح می دهند سکان هدایت و راهبری ارشد این پروژه را نیز به یک نفر بسپارند.