تحقیقات بازار، تحلیل، ارزیابی برند (Branding Evaluation)

پکیج شماره 7 خدمات مشاوره برندینگ «بانیک»:
تحقیقات بازار، تحلیل، ارزیابی برند (Branding Evaluation)

تحقيقات برند (Brand Researches) در بخشهای کمی و کیفی مانند: برندآگاهی (Awareness)، تشخیص برند (Brand Recognition)، تصویر ذهنی برند (Brand Image)، جایگاه برند (Brand Position)، تداعیات برند (Brand Association)، شخصیت برند (Brand Personality) و…
سنجش و تحلیل رفتار مصرف کننده ((Consumer Behavior شامل: عادات رسانه ای (Media Habit)، معیارهای مطلوبیت در انواع طبقه های اجتماعی (SEC) و سبک زندگی (Life Style)، قوم شناسی مشتریان (Ethnology) و…
ارزيابي اثربخشي تبليغات و ابزارهاي IMC
ارزیابی و سنجش رضایت مشتریان (CS Evaluation)

این خدمات توصیه می شود به:
کسب و کارها و برندهایی که یک یا چند کمپین و یا اقدام در زمینه ارتباطات برند (تبلیغات، روابط عمومی، بازاریابی مستقیم، فروش و…) انجام داده اند و برای انجام اقدامات بعدی خود نیاز دارند تا از بازخوردهای اقدامات و کمپین های قبلی آگاه شوند و تاثیر و تصویر آنرا پایش و ارزیابی کنند.