ایده پردازی و تولید کانسپت خلاق
(Creative Concepts)

پکیج شماره 4 خدمات مشاوره برندینگ «بانیک»:
ایده پردازی و تولید کانسپت های خلاق (Creative Concepts)

ایده پردازی و ​ارزیابی ایده ها در همه بخشهای مورد نیاز برندینگ با تکنیکهای کمی و کیفی / فردی و گروهی / درونی و بیرونی / عمومی (مبتنی بر تعامل و ایده) و تخصصی (مبتنی بر خبرگی و داده) / واگرا و همگرا و با دو روش خلاقیت «فطری» و خلاقیت «فکری» در قالب تکنیکهایی مانند: طوفان ذهنی (BS)، دلفی (Delphi)، اسکمپر (SCAMPER)، پانل (Panel)، گلوله برفی (SB)، نیلوفر آبی (LB)، شش کلاه (6Hats)، ارزیابی دودویی (AHP)، ارزیابی هشت وجهی و…
این فرایند معمولا منجر به تولید یک بانک ایده می شود که ممکن است در زمانهای مختلفی مورد ارزیابی، توسعه و بهره برداری در جهت اهداف برند قرار گیرد.

این خدمات توصیه می شود به:
کسب و کارها و برندهایی که استراتژی های برند آنها کامل است و سالهاست در بازار حضور دارند. ولی نیاز به ایده ها خلاق دارند تا بتوانند در قالب کمپین های جدید، یک شوک به بازار و یا مخاطبان خود وارد کنند.