نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های برندسازی در آسیا