وفاداری مشتریان امتیازی برای شرکتها در دوران رکود اقتصادی