تیم بانیک

<p align=”center”> <p align=”center”<p align=”center”><p align=”center”>  >

در یک پروژه برندینگ یا تدوین یک کمپین 360 درجه برندآفرینی حدود 60 تا 70 نفر در قالب افراد متخصص و حرفه ای و تیم های چندتخصصی همکاری می کنند. با همکاران ما در گروه برندآفرینی «بانیک» آشنا شوید: