سخنرانی دکتر بهنود الله وردی نیک در اولین کنفرانس تخصصی تبلیغات دیجیتالی و نظرسنجی سرآمدی دیجیتال (۲۷ بهمن ۹۴)