چهره های شاخص حوزه برند. تئودور لویت (Theodore Levitt)