موضوع: استراتژي اقیانوس آبی

۰۵

تیر۱۳۹۴
ابزارها و چارچوب هاي تحلیلی در الگوها و مدل هاي استراتژیک پیشین، تنوع گسترده اي از ابزارها – همانند استراتژي هاي عمومی مایکل پورتر و الگوي مبتنی بر پنج نیروي پورتر که براي تجزیه و تحلیل صنعت فعلی است - براي رقابت در اقیانوس هاي قرمز توسعه یافته ... بیشتر بخوانید

۰۱

تیر۱۳۹۴
فضاي بازار جدید فرض کنید که بازار جهانی از دو دسته اقیانوس تشکیل شده است: اقیانوس های آبی و اقیانوس های قرمز. اقیانوس های قرمز معرف کلیه صنایعی هستند که امروزه وجود دارند. اقیانوس های قرمز فضاهای شناخته شده بازار هستند. اقیانوس های آبی، کلیه صنایعی هستند که ... بیشتر بخوانید