موضوع: گیمیفیکیشن

Gamification 01

۱۴

بهمن۱۳۹۴
>>به کارگیری المان‌ها و تکنیک‌های گیم در زمینه‌هایی‌ که ماهیت گیم ندارند مثلا در کسب و کار، مدرسه، اجتماع، پیشرفت شخصی،... >>گیمیفیکیشن فرآیند استفاده از مدل فکری و مکانیزم های گیم جهت درگیرکردن مخاطبان، ایجاد انگیزه و تغییر رفتار در آنها برای رسیدن ... بیشتر بخوانید