موضوع: جامعه شناسی تبلیغات

۰۴

شهریور۱۳۹۱
چكيده: هدف از تحقيق حاضر بررسي عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی موثر بر نگرش  زنان استان اصفهان در خصوص نقش تبلیغاتدر کاهش مصرف خانوارمي باشد روش تحقيق به صورت پيمايشي مي باشد و جامعه آماري شامل كليه زنان خانه دار استان اصفهان است. نمونه گيري به ... بیشتر بخوانید

ورود