۱۹

خرداد۱۳۹۱
نوآورترین برندهای جهان (2010, 2011, 2012) ................................................ منبع: بانیک، مشاوره برندینگ | مشاوره برند | مشاوره بازاریابی و ارتباطات یکپارچه برند 

۱۷

خرداد۱۳۹۱
(چهار تصمیم اصلی پیش از تدوین کمپین های برندآفرینی و ارتباطات برند) اشاره: متدولوژی تصمیم گیری ها در همه امور به ویژه کسب و کار را می توان به چهار بخش تقسیم کرد. این چهار تصمیم کلیدی، در ... بیشتر بخوانید