موضوع: جسم برندینگ – ابزارهای پایین خطی (BTL)

۰۲

شهریور۱۳۹۱
چکیده: سازمانها به طور مداوم در جستجوی راههای جدید برای بدست آوردن مزیت رقابتی هستند.یک راه برای بدست آوردن چنین مزیتی استفاده از تبلیغات دهان به دهان می باشدزیرا این گونه تبلیغات یک تاثیر قوی بر روی رفتار و نگرش مصرف کننده ها می گذارد ... بیشتر بخوانید