موضوع: رفتار سازمانی و منابع انسانی

۱۵

شهریور۱۳۹۱
چکیده از آنجایی که رفتار سازمانی نوین با پیچیدگی های روزافزونی مواجه است، تعاملات مکرری که بین اعضای واحدهای وظیفه ای یک سازمان و مخصوصاً بین مدیران واحدها صورت می گیرد، می تواند جهت توسعه روابط میان وظیفه ای و عملکرد کاراتر همراه با ... بیشتر بخوانید

۲۵

تیر۱۳۹۱
چکیده از آنجایی که رفتار سازمانی نوین با پیچیدگی‌های روزافزونی مواجه است، تعاملات مکرری که بین اعضای واحدهای وظیفه‌ای یک سازمان و مخصوصاً بین مدیران واحدها صورت می‌گیرد، می‌تواند جهت توسعه روابط میان وظیفه‌ای و عملکرد کاراتر همراه با اثربخشی بیشتر باشد. روابط میان وظیفه‌ای در ... بیشتر بخوانید