۲۵

تیر۱۳۹۱
چكيده: مبارزان سياسي همواره با مشكلات و فرصت هاي بازاريابي روبرو هستند. بازاريابي سياسي بر روند رو به رشد فعاليت هاي بازاريابي تخصصي در مبارزات سياسي تاكيد  دارد. اين مقاله مدل بازاريابي سياسي را بر حسب خصوصيات كاركردي و ابزاري مشخص مي سازد. ... بیشتر بخوانید