برگزاری اولین جلسه کوچینگ (Coaching) کارگاه تخصصی پرسنال برند