برگزاری جلسه کوچینگ۲ – کارگاه تخصصی پیشرفته برندینگ شخصی (کد ۱)