مصاحبه اختصاصی با دکتر بهنود الله وردی نیک، مشاور ارشد برند شهرفرش در خصوص رویکرد نوآورانه به مقوله مسئولیت اجتماعی برندها (CSR)