برگزاری دوره چهارم «برندینگ» در سازمان مدیریت صنعتی