خدا هدایت کند کسی را که «Brand» را «نام تجاری» ترجمه کرد!