دانش آموختگان بانیک

اعتبار رسمی کارتها از نظر بانیک حدود دو سال است چرا که مهارتهای افراد، اگر در معرض تلنگرهای به روزرسان نباشند به مرور کم می شود. این زمان برای مهارتهای «برندآفرینی» حدود دو سال در نظر گرفته شده و پس از آن باید مجددا ارزیابی شود. البته همانگونه که پس از ارزیابی، امکان رشد و ارتقا برای شخص وجود دارد، امکان افت و کاهش درجه هم وجود دارد.
این کارتها به معنی تایید و حمایت «بانیک» از این افراد در سطح درج شده روی کارت است که پس از طی مراحل خاص، قابل ترفیع یا تنزل است.

  • مدیر ارشد، مشاور ارشد یا مربی ممتاز برندینگ (BANik Premium): افرادی که دارای Grade 1 آموزشی از بانیک هستند، با حضور فعال در حداقل 3 دوره از دوره های پیشرفته (Advanced)، گذراندن کارآموزی و آزمونهای عملیاتی در حوزه تدوین کمپین های برندآفرینی، کارت مربیگری و گواهینامه ممتاز بانیک (BANik Premium) را دریافت کرده اند.
  • مدیر یا مشاور یا مربی درجه 1 برندینگ (BANik Grade 1): با حضور فعال در دوره های آمورشی Grade 1 و کلیه جلسات کوچینگ، ارائه پروژه پایان دوره و گذراندن آزمون های عملیاتی، کارت و گواهینامه مدیر یا مشاور یا مربی درجه 1 برندینگ بانیک (BANik Grade 1) را دریافت کرده اند.
  • مدیر یا مشاور درجه 2 برندینگ (BANik Grade 2): با حضور فعال در دوره های آمورشی Grade 2 و کلیه جلسات کوچینگ، ارائه پروژه پایان دوره و گذراندن آزمون های عملیاتی، گواهینامه مدیر یا مشاور درجه 2 برندینگ بانیک (BANik Grade 2) را دریافت کرده اند
  • مدیر درجه 3برندینگ (BANik Grade 3): با حضور در حداقل 30 ساعت از دوره های تخصصی برندینگ (Fast Branding) و گذراندن آزمون پایان دوره، گواهینامه درجه 3 برندینگ (BANik Grade 3) را دریافت کرده اند.