بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بازار شرکتهای فعال در پارک علم و فناوری: مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی