نقش( تاثیر) آنونس های تبلیغاتی فیلم های سینمائی تکثیرشده توسط موسسه رسانه های تصویری درجذب مخاطب