شناسایی فرصت ها و موانع موجود در محیط اینترنت جهت ارائه ی تبلیغات اثربخش