پایان دوره اول MBA-Branding در مؤسسه آموزش عالی بهار