آغاز دوره جدید «برندآفرینی و مدیریت استراتژیک برند»