۱۵۰ نکته، ترفند و ایده برای برندآفرینی شخصی قسمت پنجم (نکات ۶۱ تا ۷۵)