۱۵۰ نکته، ترفند و ایده برای برندآفرینی شخصی قسمت چهارم (نکات چهل و ششم تا شصتم)