پرسونال برندینگ، عبور از دالانی تاریک برای آنکه مرا بشناسند.