پایان دوره دوم کارگاه پیشرفته پرسنال برندینگ در مؤسسه آموزش عالی بهار