ثبت نام آموزش برندینگ

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

سمت شغلی

سن

تمایل به شرکت در کدام دوره را دارید ؟

دوره تخصصی و جامع برندینگ - MBA Branding-BANik Grade 1
دوره تخصصی برندینگ و مارکتینگ- MBA-Branding & Marketing-BANik Grade 2
دوره تخصصی برندینگ و مدیریت استراتژیک برند-«دوره ششم سازمان مدیریت صنعتی»-BANik Grade 2
دوره تخصصی برندینگ-Mini MBA Branding-BANik Grade 2
دوره تخصصی برندینگ-Fast Branding-BANik Grade 3
دوره پیشرفته برندینگ شخصی-Mini MBA Personal Branding-Advanced
دوره پیشرفته برندینگ محتوایی-Content Branding-Advanced
دوره پیشرفته برندینگ بر مبنای آرکتایپ-Archetypal Branding-Advanced
دوره پیشرفته المان های سمبلیک برندینگ-Symbolic Branding-Advanced

شماره تماس

پست الکترونیک

نحوه اشنایی

توضیحات اضافی