برنامه ریزی کمی استراتژیک و و ارائه راهکارهای بهبود جایگاه برند